United States, Florida – Miami – postcard – t561

Miami - postcard
Miami – postcard

United States, Florida – Miami – postcard